Array-for loop


int duration [ ] = {200,200,200,600,600,600,200,200,200};

void setup(){
Serial.begin(9600);

for(int i=0, i < 9, i++){

Serial.printh(duartion[i]);


}
delay(1400);
void loop(){}

const int ledPin=13;
int duration [ ] = {200,200,200,600,600,600,200,200,200};
void setup(){
pinMode(ledPin,OUTPUT);
}
void loop(){
for(int i= 0, i < 9, i++){ //Si no sabem la longitud podem posar en comptes de 9 el nom de l'Array.length (en aquest seria durations.length)
//El parametre delay period és un nombre sencer o un conjunt de numeros sencer, o array.
//En la funció principal del codi que en altres llenguatges es coneix com a main en aquest cas s'anomena loop. Aquest nom en aquest cas és obligatori, i es una funció que es repetira sempre i no parara mai fins que desconecti el microcontrolador.
//durations[i] s'ignifica: durations[0], durations[1], durations[2], durations[3], durations[4], durations[5], durations[6], durations[7], durations[8]. Que vol dir: 200, 200, 200, 600, 600, 600, 200, 200, 200 . Amb aquests números els cridem amb la funció flash perquè la funció flash depen d'un parametre, el paràmetre es deia delayPeriod, però l'hem substituit per l'array de durations.
flash(duration[i];}
{
delay(1400);
}
void flash(int delayPeriod){
digitalWrite(ledPin,HIGH);
delay(delayPeriod);
digitalWrite(ledPin,LOW);
delay();
}